REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONO CONCRETE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Mono Concrete, zwany dalej: „Sklepem”, działający pod adresem internetowym https://monoconcrete.com prowadzony jest przez spółkę pod firmą Yerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wrocławska 23/4, 61-838 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000629302, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP 7831745605 oraz numerem statystycznym REGON 365132693, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sprzedawca podaje:
 3. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczone do kontaktów z nim: adres email: hello@monoconcrete.com, tel.: +48 533 353 690
 4. adres do korespondencji, na który można zgłaszać między innymi pisemne reklamacje dotyczące zakupionych produktów: ul. Wrocławska 23/4, 61-838 Poznań.
 5. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach Produkty. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW oraz aktywna konto poczty email.
 7. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.

 

§2. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzedaż towarów, w tym w szczególności mebli i elementów wyposażenia wnętrz, zwanych w Regulaminie: „Towarami” lub „Produktami”.
 2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie internetowym, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zwana w Regulaminie: „Klientem”.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia dotyczące Towarów, zwane dalej „Zamówieniami” za pośrednictwem strony https://monoconcrete.com. Zamówienia są przyjmowane 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że o ile z przepisów prawa wynikają ograniczenia dla handlu w sieci Internet, z których wynika zakaz lub ograniczenie handlu w określone dni Sprzedawca stosuje się do tych zakazów lub ograniczeń. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówiam i płacę”. Kliknięcie ww. przycisku jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku opisanego „Zamawiam i płacę”, Klient jest informowany o głównych cechach świadczenia, a w szczególności o nazwie zamawianych Towarów i łącznej kwocie do zapłaty, obejmującej cenę zamawianych Towarów oraz koszty ich dostarczenia.
 5. Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 4 powyżej oraz treść Regulaminu, czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
 6. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary wyłącznie w formie przedpłaty, za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU (PayU to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w Sklepie tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sprzedawca otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone).
 7. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia zapłaty (moment zawarcia umowy sprzedaży).  Świadczenie Klienta jest spełniane jako pierwsze.
 8. Do każdego zamówienia złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego wystawiana jest faktura VAT. W przypadku Klientów będących konsumentami imienna faktura VAT wystawiana jest na żądanie Klienta. Faktury przesyłane są w formacie pdf jako załącznik do wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie albo składania zamówienia
 9. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie, nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a zapłacona kwota zostanie w całości niezwłocznie zwrócona.

 

§ 3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy Towarze przy składaniu Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach i sposobach dostawy zamówionych Towarów dostępna jest dla Klientów przed złożeniem zamówienia.

 

§ 4 Warunki dostawy Towaru

 1. Towary, które nie są oznaczone w Sklepie jako „Towary na zamówienie” wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Standardowy czas dostawy, w zależności od wybranej przez klienta opcji, wynosi, zgodnie z informacją od przewoźnika, od 3 do 7 dni roboczych. W każdym przypadku Sklep dokłada starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 2. Towary, które oznaczone są w Sklepie, jako „Towary na zamówienie” są Towarami nieprefabrykowanymi i wymagają ich uprzedniego wytworzenia na indywidualne zamówienie Klienta. Klient składając zamówienie określa w szczególności kolor czy rodzaj wykończeni drewnianych. Czas dostawy do Klienta uzależniony jest od czasu koniecznego na wytworzenie danego Produktu, który z uwagi na technologię produkcji elementów betonowych może być różny dla różnych Produktów. Orientacyjny czas konieczny na wytworzenie Towaru oznaczone jako „Towar na zamówienie” wynosi 21 dni od dnia dokonania zapłaty za Towar, o ile inny czas nie został podany w opisie tego Towaru w Sklepie.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest według wyboru Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez samodzielny odbiór przez Klienta Towaru w magazynie Sklepu, w Suchym Lesie, przy ul. Nektarowej 11, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Przy czym Klient, sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.
 4. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi około 2 (słownie: dwa) dni robocze od dnia jej nadania.
 5. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości samodzielnego odbioru w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje klienta w wiadomości email o gotowości do wydania Towaru w magazynie.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza.
 4. W odniesieniu do Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta – oznaczonych w ich opisach w Sklepie jako „Towary na zamówienie” Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z uwagi na fakt iż są to Towary nieprefabrykowane, wytwarzane wyłącznie na indywidualne zamówienie Klienta. W przypadku „Towarów na zamówienie” klient może określić w szczególności kolor elementów betonowych oraz rodzaj drewna z którego wykonane są elementy drewniane.

 

§ 6. Informacja o cechach charakterystycznych Produktów betonowych i drewnianych

 1. Sprzedawca informuje, że „Towary na zamówienie” stanowią przedmioty rzemiosła artystycznego i każdy z nich jest unikatowy. Przedstawienia graficzne zamieszczone w opisach poszczególnych „Towarów na zamówienie” mają wyłącznie poglądowy charakter, a zamawiane Towary mogą, z uwagi na charakterystykę używanych do ich wytworzenia materiałów, nieznacznie różnić się od tych przedstawień.
 2. Sprzedawca informuje, że z uwagi na charakterystykę betonu, wszelkie elementy Produktów wykonane z tego materiału mogą przybierać nieco inne odcienie niż elementy przedstawione na zdjęciach w opisach Produktów w Sklepie. Nadto Sprzedawca informuje, że elementy betonowe nie są całkowicie jednolite kolorystycznie, a występowanie przebarwień jest naturalną cechą betonu.
 3. Sprzedawca informuje, że z uwagi na charakterystykę drewna, wszelkie elementy Produktów wykonane z tego materiału mogą mieć wygląd nieco inny niż elementy przedstawione na zdjęciach w opisach Produktów w Sklepie, w szczególności z uwagi na usłojenie oraz odcień drewna (drewno tego samego gatunku może różnić się odcieniem).

 

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:
 2. braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 3. braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
 4. nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
 5. wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.
 6. Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2. Regulaminu, przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz oryginał albo czytelną kopię dowodu zakupu (potwierdzenie zamówienia, albo faktura VAT). Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta, a w odniesieniu do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w okresie jednego roku od dnia dostarczenia Towaru.
 8. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
 10. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad – Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 12. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
 13. w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,
 14. w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
 15. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 16. Sprzedawca nie godzi się na pozasądowe rozpatrywanie sporów dotyczących nieuznanych reklamacji.

 

§ 8. Dane osobowe (polityka prywatności)

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Yerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wrocławska 23/4, 61-838 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000629302, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP 7831745605 oraz numerem statystycznym REGON 365132693.
 2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Klient dobrowolnie podał dokonując rejestracji w Sklepie, a w braku rejestracji, składając Zamówienie, tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także numer identyfikacji podatkowej (NIP) i firma przedsiębiorcy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy i sporządzania i przesyłania faktur VAT, oraz celu marketingu własnych towarów i usług Sprzedawcy, przy czym przesyłanie informacji handlowych na adres email Klienta wymaga jego odrębnej zgody.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 6. Sprzedawca gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://monoconcrete.com. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
 7. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 8. Niektóre obszary Sklepu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu osoby korzystającej ze Sklepu. Każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, blokując zapisywanie tych plików na urządzeniu.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w Zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem https://monoconcrete.com/ i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie https://www.monoconcrete.com/, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian – będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: hello@monoconcrete.com.
 6. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://www. monoconcrete/ i zapisać go na własnym nośniku.
 8. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2018 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mono Concrete

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(miejscowość) ……………………….. (data) …………………….

Adresat:

Yerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Wrocławska 23/4

61-838 Poznań

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ……………………………………………….,
 2. ……………………………………………….,
 3. ……………………………………………….,

Data odbioru rzeczy: …………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta/konsumentów: ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę:

 1. Taki sam jak przy pierwotnej transakcji*
 2. Inny: (proszę wskazać – w szczególności nr rachunku bankowego)* ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta/konsumentów: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego Mono Concrete.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres: Yerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Wrocławska 23/4, 61-838 Poznań. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Numer infolinii, pod którymi można uzyskać niezbędne informacje to: +48 533353690

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego towaru do nas.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Yerg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 400 PLN.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – dotyczy to w szczególności Towarów oznaczonych w Sklepie jako „Towary na zamówienie”;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.